Promotion


SSBUFFET2017

บุฟเฟต์เค้ก รวมเครื่องดื่มทุกชนิด ทานไม่ถึงราคาบุฟเฟต์จ่ายราคาปกติเท่าทีสั่ง

มาคนเดียว 350.-(net)

มา 2 คน ลด 100.- เหลือ 600.-(net)

มา 3 คน ลด 200.- เหลือ 850.-(net)

มา 4 คน ลด 300.- เหลือ 1,100.-(net)

มา 5 คนขึ้นไป เหลือคนละ 275.-(net)

**ทานได้ 120 นาที**

***ถ้าบุฟเฟต์ทานไม่หมดขออนุญาตคิดราคาตามชิ้นปกติ***

 

ตั้งแต่วันนี้ – 30ธ.ค. 2560